Tilmeld BetalingsserviceBestyrelsenVedtægterPriserPrissammenligninger

Vedtægter

Printvenlig version

 
§ 1    NAVN OG HJEMSTED

1.  Foreningens navn er: Fællesantenneforeningen Eskilstrup.
2.  Foreningens hjemsted er Eskilstrup.
3.  Foreningens forsyningsområde er Eskilstrup By samt ejendomme derudover i det omfang bestyrelsen finder det økonomisk ansvarligt.

§ 2    FORMÅL

Foreningens formål er primært, at eje og drive Bredbåndsanlæg for modtagelse og distribution af danske og udenlandske Radio- og Tv-programmer. Sekundært at tilbyde sådanne særlige tjenester, som til enhver tid kan udbydes via Bredbåndsanlæg, når gældende offentlige forskrifter og lovgivning er overholdt.

§ 3    MEDLEMMER

1.  Enhver, som er tilsluttet foreningens Bredbåndsanlæg, er automatisk forpligtiget til at være medlem af foreningen, og til at betale det til enhver tid gældende kontingent.
2.  Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. § 1, kan begære sig tilsluttet foreningens Bredbåndsanlæg mod at betale det gældende tilslutningsbidrag, der forudsætter, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald foranstalter foreningen mulighederne for fornøden udbygning undersøgt. Udgifter til fornøden udbygning afholdes af den/de parter, der begærer tilslutningen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal anlægsudgifterne betales af den/de, der forestår byggemodningen.
3.  Tilslutningsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.
4.  Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil signalforsyning leve­res. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en ny bolig eller lokalitet mod betaling af et lukke- og åbningsgebyr.
5.  Et medlem har pligt til skriftlig at meddele bestyrelsen, at den fraflytter boligen eller udmelder sig. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser til foreningen.

§ 4    KONTINGENT

1.  Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent for perioden 1.1 til 31.12 pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift, reparation, vedligeholdelse, administration samt hensættelser.
2.  Kontingentet indeksreguleres hvert år for det følgende regnskabsår og kan ekstraordinært fastsættes på generalforsamlingen.
3.  Programafgifter, Koda/Copydan afgifter for den/de pakker husstanden har valgt at modtage opkræves sammen med kontingentet og fastsættes ud fra de kontraktlige forhold med programleverandøren.
4.  Vedtægter samt takstblad og retningslinier til nye medlemmer kan ses på foreningens hjemmeside.
5.  De i stk. 1 og 3 nævnte kontingent, programafgifter og Koda/Copydan afgifter opkræves af foreningens kasserer, der fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen.

§ 5    FORPLIGTIGELSER

1.  Medlemmerne afholder selv udgifterne til vedligeholdelse og udbedring af eventuelle skader på stikledningen og installation i husstanden, regnet fra fordelingsstanderen.
2.  Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af misbrug kan bestyrelsen staks afbryde forbindelsen samt retsforfølge overtrædelsen.
3.  Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.
4
.  Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til tilslutningsstander samt udskifte den ved eventuelle fejl, dog er tilslutning i standeren ikke tilladt.
5.  Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 4 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlæg­get, og skal derfor være af godkendte HF-tætte komponenter, sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.
6.  Foreningen skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i stk. 4 og 5 nævnte installationer. Medlemmerne afholder selv udgifterne hertil.
7.  Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikled­ning og husinstallation.
8.  Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bred­bånds­an­læg­get.
9
.  Såfremt et medlem forser sig mod stk. 7 eller 8 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forhol­det. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrel­sen afbryde signalforsy­nin­­gen, kræve erstatning og ekskludere medlemmet.

§ 6    HÆFTELSE

1.  Foreningen er eneste ansvarlige ejer af Bredbåndsanlægget. Foreningens ejerskab består til og med fordelingsstanderen ud for de tilsluttede ejendomme.
2.  Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
3.  Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende foreningens ydelser.

§ 7    RESTANCER

1.  Betales kontingent samt ydelser ikke rettidigt, sender bestyrelsen 2 rykkerskrivelser, for hvilke medlemmet kan pålægges gebyr. Såfremt beløbet efter påkrav tillige med gebyret ikke er betalt senest 10 dage efter sidste rykker, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Ved manglende betaling, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet.
2.  Genindmeldelse efter eksklusion kan kun ske mod indbetaling af det skyldige beløb samt et vederlag til dækning af udgifterne ved afbrydelse og gentilkobling af anlægget.
3.  Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbe­taling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslut­ningen.
4.  Bestyrelsen fastsætter takster for rykkere, lukning, genåbning, pakkeskift og renter.

§ 8    FRAFLYTNING OG UDMELDELSE

1.  Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde som medlem, såfremt der intet udestående er mellem foreningen og det tidligere medlem. Skyldig restance, dog max. for et kalenderår, skal betales før medlemskabet træder i kraft.
2.  Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3.  Ved flytning indenfor foreningens forsyningsområde, kan medlemskabet bibeholdes mod at der betales gebyr for afbrydelse og gentilkobling af tilslutningen. Det forudsætter, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
4.  Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsåret, og skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.
5.  Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue eller kontingent udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.
6.  Medlemmer, der ved tinglyste deklarationer er pligtigt tilsluttet Bredbåndsanlægget, skal ved en udmeldelse dokumentere, at den pligtige tilslutning ikke længere er gældende. Dokumentation herfor, dvs. nye tinglyste deklarationer på ejendommen, skal foreligge sammen med den skriftlige udmeldelse.

§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
1.  Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i april måned.
2.  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal mindst offentliggøres på foreningens infokanal og på foreningens hjemmeside.
3.  Indkomne forslag til dagsordenens punkt 6, skal med navn og underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4.  På såvel de ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den offentliggjorte dagsorden.
5.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af referent og stemmetællere

3.       Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning.

4.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

5.       Fastsættelse af tilslutningsbidrag og kontingent udover indeksreguleringen.

6.       Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant for 2 år.

8.       Valg af Revisor og suppleant for 1 år.

9.       Eventuelt.

6. Alle beslutninger på en ordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer der har betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således én stemme. Referenten sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
7.  Til foreningens tillidsposter (bestyrelse, suppleanter mv.) kan kun vælges medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet sit samtykke til hvilken post man modtager valg til.

  § 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når en generalforsamling har bestemt det.
2.  Ligeledes kan medlemmerne begære ekstraordinær generalforsamling, når min. 1/4 af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske om det med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.
3.  Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 14 dage, og skal afholdes senest 30 dage efter at begæringen er modtaget.
4.  Beslutninger på Ekstraordinær generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Såfremt 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.


§ 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER


1.  Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af foreningens medlemmer stem­mer herfor.

2.  Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling efter bestemmelserne i § 19, stk. 2. På en sådan generalforsamling kan ved­tægtsændringen besluttes med 2/3 af de ved mødets start tilstedeværende stemmer.
3.  Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af medlemmerne er mødt op og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
4.  Er 3/4 af foreningens medlemmer ikke til stede, afholdes ny generalforsamling iht. § 10 stk. 1 og 3, hvorefter forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal, uanset hensyn til antal fremmødte. Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen.
5.  De til enhver tid gældende vedtægter skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

§ 12   BESTYRELSE

1.  Bestyrelsens medlemmer og suppleanten vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal afgår 2 medlemmer og i ulige årstal afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
2.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, tilsynsførende og sekretær.
3.  Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse samt for den daglige drift og administration. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligtige medlemmerne udover det fastsatte medlemskontingent. Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for, at It- og Telestyrelsen er underrettet om, hvem der tegner Bredbåndsanlægget.
4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen og enten formand eller næstformand er tilstede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, afgør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.
5.  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Mødet ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.
6.  Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er indkaldt kommer under 3, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af de manglende bestyrelsesposter på dagsordenen.
7.  Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for bestyrelsens arbejde, samt udarbejder retningslinier for den daglige drift.

§ 13   REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
1. Foreningens regnskab revideres af Revisor eller Revisorsuppleant. Revision finder sted efter regnskabets afslutning. Revisor og Revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
2. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
3. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 14   TAKSTBLAD

1. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de § 7 stk.4 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt.
2. Bestyrelsen kan hvert år til generalforsamlingens godkendelse forelægge forslag til årets kontingent.

3. Takstblad kan ses på foreningens infokanal og på foreningens hjemmeside og skal som minimum indeholde flg.

  • Kontingent. (drift, reparation, vedligeholdelse, administration samt hensættelser)
  • Programudgift for de forskellige pakkeløsninger som tilbydes.
  • Koda/Copydan afgifter for de forskellige pakkeløsninger som tilbydes
  • Tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
  • Rykkergebyr ved for sen betaling af kontingent og andre ydelser.
  • Gældende rentesats
  • Gebyr for lukning/genåbning af medlemmer.
  • Gebyr for pakkeskift.
     

§ 15   TEGNING AF FORENINGEN

1.  Foreningens hæftelse. Se § 6 stk. 1 til 3.
2.  Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
3.  Bestyrelsen er bemyndiget til, at tilvejebringe de til driften nødvendige tekniske midler, ligeledes er bestyrelsen bemyndiget til at etablere driftskreditter i nødvendigt omfang.
4.  Bestyrelsen kan bemyndiges til at optage lån ved godkendelse på en generalforsamling.
5.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor myndigheder som overfor private.

§ 16   VEDLIGEHOLDELSE

1.  Bestyrelsen sørger for, at anlægget vedligeholdes, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.
2.  Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

§ 17   UDVIDELSE

Bestyrelsen kan beslutte og igangsætte.
1.  Udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt skønnes rentabelt.
2.  Ombygning af anlægget, såfremt ombygningen bærer karakter af en tidssvarende opgradering og på længere sigt skønnes rentabelt.
3.  Udvidelse af anlægget med flere radio eller tv kanaler såfremt dette ikke medfører øget programafgift.
4.  Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang, kan godkendes af bestyrelsen.
5.  Ændringer i Grundpakkens programudbud kan godkendes af bestyrelsen såfremt dette ikke medfører øget programafgift.

§ 18   OPLØSNING

1.  Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
2.  Likvidation eller ophør af foreningen kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og med stemmeflertal som angivet i § 11 stk. 3.
3.  Er likvidation besluttet skal foreningens formue anvendes til dækning af eventuelle forpligtigelser.
4.  Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtigelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.
5.  På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.

 

BEMÆRKNINGER

Nye Standart vedtægter er således vedtaget på den ordinære generalforsamling på Eskilstrup Hotel Onsdag den 2. marts 2011